"На крилах успіху" вивчаємо інформатику із задоволенням!!!

 


"На крилах успіху" ось такий кошик ми сьогодні виготовили на уроці Арттехнологій. " Ми за здорове харчування"


"На крилах успіху" урок всесвіту.

Дослідження власних показників, вимірювання обхвату зап'ястків,шиї та талії.ЗАЯВКА

на проведення дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти»

на 2016-2020 роки

 

Анотація. Увага до проблем розроблення й упровадження дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі актуалізується у зв’язку зі змінами пріоритетів розвитку початкової освіти, зумовленими реформуванням системи загальної середньої освіти.

У процесі дослідження буде здійснено підготовку педагогічних колективів експериментальних шкіл до роботи в експериментальному режимі за обраною темою; розроблено пакет діагностичних і експериментальних матеріалів; здійснено експертне оцінювання і експериментальну перевірку ефективності упровадження експериментальних матеріалів; виявлено ефективність упровадження експериментальних матеріалів на основі порівняльного аналізу результатів формувального і констатувального зрізів; проведено роботу з удосконалення і корекції експериментальних матеріалів і прийняття рішення про доцільність їх масового використання у навчально-виховному процесі початкової школи. Основним результатом дослідно-експериментальної роботи буде підготовка Концепції початкової освіти (далі Концепція).

Методологією дослідження передбачено проведення низки заходів (семінарів і webінарів, круглих столів, конференції тощо) на базі експериментальних закладів освіти для керівників освіти міського, обласного і всеукраїнського рівня, методистів, директорів шкіл, вчителів, представників громадськості, науковців з метою обговорення проміжних і кінцевих результатів роботи на предмет доцільності, сучасності, реалістичності, соціальної та педагогічної значущості експериментальних матеріалів та визначення умов ефективності їх впровадження з урахуванням особливостей загальноосвітніх навчальних закладів.

Впровадження матеріалів експериментальної роботи буде здійснюватися у школах І-ІІІ ступенів, у тому числі спеціалізованих, а також гімназіях і навчально-виховних комплексах, які містять у структурі школу І ступеня та розташовані у міський (в районних, обласних центрах і столиці України) і сільський місцевості. Зосередження зусиль у виконанні завдань дослідження дозволить активізувати вплив на підвищення якості початкової освіти в країні. Ефективність впровадження експериментальних матеріалів буде забезпечена науково-методичним супроводом, розробкою критеріальної бази для оцінювання їх дієвості.

Актуальність обраної теми дослідження визначається завданнями реформування початкової загальної освіти, що ґрунтуються на нових методологічних й концептуальних засадах її розвитку. Одним з провідних чинників, що визначають ефективність процесів модернізації системи шкільної освіти, є розроблення Концепції, відповідного дидактико-методичного і навчального забезпечення та експериментальна перевірка його ефективності в різних умовах здобуття початкової освіти.

Концептуальні засади початкової освіти в Україні потребують оновлення та конкретизації з урахуванням специфіки організації навчально-виховного процесу в початковій школі (чинна Концепція розроблена в 2001 р. та стосується 12-річної школи). Аналіз змісту наявних у вітчизняній практиці різних видів забезпечення навчання засвідчив, що в них недостатньо враховано системний підхід. Переважна їх більшість подана як сукупність методів, засобів, форм навчання, підручників та посібників, які дають змогу підтримати, удосконалити окремі компоненти навчально-виховного процесу.

Поширений в освітній практиці дидактико-методичний і навчальний супровід освітнього процесу не повною мірою забезпечує реалізацію нових концептуальних засад виховання, особистісного розвитку й урахування індивідуальних особливостей учнів, набуття навичок навчальної взаємодії, само і взаємооцінювання, рефлексії. Тому доцільно акцентувати увагу на суб’єктності й полісуб’єктності навчальної взаємодії, урізноманітненні палітри засобів децентрації навчання і розширенні кола об’єктів освітнього середовища. Від цього залежатиме ефективність опанування учнями ключових і предметних компетентностей, що охоплюють знання, уміння, навички, способи діяльності, досвід та здатність застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях, а також особистісно ціннісне ставлення до життя і здоров’я, соціуму, природи, праці, навчання і мистецтва, здатність до творчого самовираження.

Таким чином, актуальність теми визначається суперечністю між оновленням парадигми вітчизняної освіти, яке передбачає особистісну, діяльнісну і компетентнісну спрямованість навчально-виховного процесу та браком дидактико-методичного і навчального забезпечення його системної реалізації (Концепція – програмне забезпечення – дидактико-методичне забезпечення – навчальне забезпечення) в загальноосвітніх навчальних закладах.

Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи ґрунтується на припущені, що реалізація концептуальних засад реформування початкової освіти буде ефективною завдяки системній розробці і реалізації науково й експериментально обґрунтованого дидактико-методичного і навчального забезпечення.

Мета дослідження полягає у розробленні і обґрунтуванні дидактико-методичного та навчального забезпечення виховного процесу і навчання предметів інваріантного складника базового плану початкової школи у контексті реалізації основних концептуальних положень модернізації початкової освіти.

Об’єкт: навчально-виховний процес у початковій школі.

Предмет: дидактико-методичне і навчальне забезпечення виховного процесу і навчання предметів інваріантного складника базового плану початкової школи у контексті реформування загальної початкової освіти.

Досягнення мети здійснюватиметься шляхом виконання таких завдань:

- розроблення концептуальних засад реформування початкової загальної освіти;

- розроблення дидактико-методичного і навчального забезпечення виховного процесу і навчання молодших школярів предметів інваріантного складника навчального плану;

- експериментальна перевірка ефективності дидактико-методичного і навчального забезпечення виховного процесу і навчання предметів інваріантного складника навчального плану початкової школи;

- розроблення програми підготовки вчителів до упровадження дидактико-методичного і навчального забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти;

Методологічна основа дослідження:

закони, категорії і концепції, що становлять наукову основу пізнання і забезпечують побудову методологічних засад досліджуваного явища з урахуванням закономірностей розвитку соціокультурних і педагогічних систем;

цілісний, системний і синергетичний підходи до побудови і впровадження дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу із зазначенням зв’язків між їх складниками, як цілісності, яка здатна змінюватись у відповідь на зміни соціокультурних умов і характеризується відкритістю і варіативністю, а також міждисциплінарний підхід до визначення теоретичних засад досліджуваного явища;

методологічні принципи теорії пізнання – об’єктивності, єдності логічного і історичного, теорії і практики й генетичного як основи обґрунтованості вихідних положень дослідження, логіки його розгортання і висновків; вивчення сучасного стану й виявлення структури, функцій, зв’язків і перспектив його розвитку, з урахуванням зарубіжного й вітчизняного досвіду, традицій і наукових досягнень.

методик наукового дослідження (Р. Атаханов, Н. Буринська, С. Гончаренко, В. Загвязинський, В. Краєвський, О. Новиков, В. Семиченко), дотримання яких забезпечує логіку вибору етапів наукової розвідки.

Теоретичну основу дослідження становлять:

наукові положення теорії особистості (І. Бех, Л. Виготський, С. Максименко та ін.), особливостей її розвитку в молодшому шкільному віці (Н. Бібік, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Савченко та ін.) і їх педагогічної інтерпретації (О. Кочерга, О. Савченко, В. Тименко та ін.);

напрацювання з проблеми цілеспрямованого створення освітнього простору учнів початкової школи (А. Цимбалару) та формування шкільного середовища (М. Гузик, О. Захаренко, А. Макаренко, М. Монтесорі, О. Савченко, В. Сухомлинський та ін.) як умови і фактору впливу на ефективність виховання, навчання і розвитку школярів;

концептуальні основи теорії діяльності (П. Гальперін, Л. Виготський, Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.), навчальної діяльності (Г. Атанов, С. Рубінштейн та ін.), розвитку особистості у процесі діяльності (Б. Ананьєв, Л. Виготський, Г. Костюк, Г. Люблінська та ін.), ідеї культурологічного (В. Болгаріна, Ф. Дістервег, О. Новиков та ін.), особистісного (М. Алексєєв, О. Савченко, І. Бех, В. Серіков, І. Якіманська) і ін.) діяльнісного (І. Зязюн, З. Малькова та ін.), середовищного (Б. Бім-Бад, Л. Новикова, Дж. Равен, О. Савченко, В. Ясвін та ін.) і компетентнісного (Т. Байбара, Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський та ін.) підходів до організації навчання, педагогічної взаємодії (І. Зязюн та ін.) і навчальної взаємодії дитини і середовища (Л. Бережнова, Л. Десфонтейнес, С. Лисицин, І. Урсул та ін.);

положення теорії педагогічної інноватики (Л. Ващенко, Л, Даниленко, В. Кремень, В. Паламарчук, В. Химинець, А. Хуторський та ін.);

наукові основи теорії систем (А. Авер’янов, І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін та ін.); їх моделювання (А. Дахін, Н. Лазарев, В. Михеєв, Л. Фрідман, В. Штофф та ін.).

Для вирішення завдань експериментальної роботи, досягнення цілей, перевірки гіпотези використовуватимуться загальнонаукові методитеоретичні: вивчення і аналіз нормативних документів системи освіти, директивних матеріалів Міністерства освіти і науки України; філософських, психологічних, педагогічних наукових джерел, шкільних програм розвитку, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в школі I ступеня; інформації ЗМІ, Інтернет-джерел тощо з метою обґрунтування теоретичних засад наукової розвідки; моделювання – для створення дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу; емпіричні – діагностичні (тестування, бесіди, опитування й анкетування педагогічних працівників, учнів, батьків, представників громади), обсерваційні (цілеспрямоване педагогічне спостереження за діяльністю педагогів початкової школи для вивчення стану проблеми у педагогічній практиці); педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) для виявлення потенційних можливостей і перевірки ефективності дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу, а також статистичні – опрацювання й порівняння результатів кількісного та якісного аналізу здобутих даних.

База експерименту:

спеціалізована школа №194 «Перспектива» Оболонського району м. Києва (директор – В. М. Косачевич).

Достовірність результатів забезпечуватиметься методологічною обґрунтованістю його вихідних теоретичних позицій; застосуванням комплексу методів, адекватних меті та завданням експериментальної роботи; об’єктивністю критеріїв оцінки результатів експерименту; єдністю кількісного та якісного аналізу експериментальних даних.

Очікувані продукти:

1) методичні рекомендації до організації навчальної діяльності учнів  на першому циклі початкової освіти – 1-2 класи: ігрові технології навчання із відповідним зонуванням і облаштуванням кабінету;

2) методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу у період входження в шкільне життя (3-4 тижні вересня) – «Шкільний старт»;

3) інтегрована контрольна робота і методичні рекомендації до оцінювання інтегрованої підсумкової контрольної роботи у 1-2 класах з української мови (мови і літ. читання), математики, природознавства;

4) методичні рекомендації до інтеграції навчальних предметів освітніх галузей мистецтво і математика, мови, література, природознавство, фізична культура для 1-2 класів;

5) методичні рекомендації до вербального оцінювання учнів 1-2 класів з експериментальним журналом і критеріями та нормами оцінювання;

6) експериментальний типовий навчальний план;

7) експериментальні програми: передшкільної підготовки із дидактико-методичним забезпеченням реалізації у загальноосвітніх навчальних закладах; навчальні програми предметів інваріантного складника базового навчального плану на двох рівнях – базовому і розширеному;

8) типова програма виховного процесу в початковій школі та методичні рекомендації до організації виховного процесу в початковій школі за типовою програмою та орієнтовні розроблення за визначеними напрямами для 1-2 класів;

9) методичні рекомендації організації співбесіди щодо виявлення готовності дитини до навчання у школі та орієнтовні завдання і запитання;

10) методичні рекомендації до організації самостійної роботи (домашні завдання) учнів;

11) методичні рекомендації до організації системного моніторингу навчальних досягнень учнів та ефективності роботи загальноосвітнього навчального закладу на внутрішньошкільному рівні;

12) експериментальні підручники (для1-2 класів), що органічно поєднують функції підручника і робочого зошита.

 

Очікувані результати та їх соціальний ефект: підвищення якості початкової освіти шляхом упровадження науково й експериментально обґрунтованого дидактико-методичного і навчального забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі.

Упровадження очікуваних результатів дослідно-експериментальної роботи здійснюватиметься у два етапи: на першому – будуть оприлюднені на міжнародних і всеукраїнських конференціях та семінарах і webінарах, у фахових виданнях, на сайтах відділу початкової освіти й Інституту педагогіки НАПН України, Інституту модернізації змісту освіти МОН України; на другому – використовуватимуться у практиці роботи початкової школи.

Результати дослідження адресуватимуться вчителям початкових класів, методистам початкової освіти, студентам і викладачам фахових методик вищих педагогічних навчальних закладів різних рівнів акредитації; можуть застосовуватися в системі післядипломної педагогічної освіти. Об’єктами впровадження будуть початкова ланка загальноосвітніх навчальних закладів, кафедри початкової освіти у закладах післядипломної педагогічної освіти і педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Перспективи дослідження полягають у його системній реалізації на другому циклі навчання учнів початкової школи – 3-4 класи в умовах упровадження дослідницько-пошукових методів.

 

 

Директору навчально-виховного закладу

__________________________________________

(назва закладу)

__________________________________________

__________________________________________

(ПІБ директора)

__________________________________________

__________________________________________

(ПІБ матері та батька)

Що мешкають за адресою:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

  Тел._______________________________________

 

 

 

ЗАЯВА

 

Просимо зарахувати нашу дитину ___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(П.І.Б. дитини повністю, дата народження)

до _______ класу НВЗ: «__________________________________________________________», що працює за навчальним планом, навчальними програмами та навчально-методичним забезпеченням, чинними в межах освітнього проекту «НА КРИЛАХ УСПІХУ».

З умовами навчання у класах проекту «НА КРИЛАХ УСПІХУ» та Статутом НВЗ ознайомлені і згодні.

З умовами придбання за власні кошти  навчальних матеріалів (зошитів на друкованій основі, навчальних засобів педагогічного призначення та наочних навчальних матеріалів) для навчання за освітнім проектом «НА КРИЛАХ УСПІХУ» ознайомлені і погоджуємося.

 

 

________________                                                                                                                       __________________

       (дата)                                                                                                                                                          (підпис)

 

________________                                                                                                                       __________________

       (дата)                                                                                                                                                        (підпис)

 

 

 

Відомості про батьків

Батько - ___________________________________________________________________

                                 (ПІБ повністю, контактний телефон)

___________________________________________________________________________

 

 

Мати-______________________________________________________________________

                                 (ПІБ повністю, контактний телефон)

____________________________________________________________________________