Благодійний фонд "Скарбничка"

За юридичною адресою закладу освіти зареєстрована громадська організація Благодійний Фонд "Скарбничка"

 

                                                                                                          ПРИЙНЯТИЙ:

                                                                                                   Загальними зборами

                                                                                                   Благодійної організації

                                                                                          «Благодійний фонд  « Скарбничка»

 

                                                                                 Протокол № 6 від

                                                                                                      « 17 » січня 2017р.

 

 

                                                  С Т А Т У Т

                 Благодійної організації

«Благодійний фонд  «Скарбничка»

 

 

 

 

                    

 

с. Марївка,Запорізького  району

2017р.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Благодійна організація «Благодійний фонд «Скарбничка», який надалі іменується «Фонд», є благодійною організацією у формі благодійного фонду, що заснована та діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність, та даного Статуту.

 1.2. Повна назва Фонду: Благодійна організація «Благодійний фонд «Скарбничка.

1.3. Скорочена назва :БО  «БФ «Скарбничка»

1.4. Місцезнаходження : Запорізький  район,70440, с. Марївка , вул. Шкільна 14, . тел 287-51-27

 1.5. Статус : благодійна організація з місцевим статусом. Діяльність поширюється на територію с.Марївка, Запорізького району.

1.6.Організаційно- правова  форма: Благодійна організація.

 1.7. БО  «БФ «Скарбничка» є неприбутковою організацією надалі за текстом Фонд. У своїй діяльності не переслідує комерційних цілей і не ставить перед собою завдань щодо отримання прибутку з метою перерозподілу мі своїми членами.

1.8.Фонд здійснює свою благодійну діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав членів,гласності,  добровільності, самоврядування та в відповідності нормативно правовими актами України та положення цього статуту.

1.9.  Фонд набуває права  юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, самостійно веде бухгалтерію, має власний баланс. Фонд має круглу печатку зі своїм найменуванням, а також може мати штампи, фірмові бланки, власну символіку, емблему, реквізити та інші атрибути юридичної особи. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України. Фонд у встановленому порядку відкриває рахунки в банківських установах України.

1.10. Фонд може мати відособлене майно , може від свого імені набувати майнові та особисті не майнові права, нести обов’язки , бути позивачем та відповідачем у суді ,арбітражному суді укладати з юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать  чинному законодавству.

 

2.ПРИДМЕТ,ЦІЛІ,ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1Метою діяльності Фонду є сприяння оновленню змісту освіти,удосконаленню та розвитку системи освіти  та виховання ,створенню умов для здобуття загальної середньої освіти понад державний мінімум ,розвитку здібностей,обдарованості,творчого мислення

 дітей , створенню умов для самовираження їх особистості у різних видах діяльності,здійснення благодійної діяльності,у галузі освіти.

2.2 Предметом діяльності  є здійснення благодійної діяльності та надання благодійної допомоги.

2.3.Формами здійснення благодійної діяльності є:

- надання одноразової та систематичної фінансової ,матеріальної та іншої допомоги;

- фінансування програм та проектів;

- допомога на основі договорів /контрактів/про благодійну діяльність;

- дарування або дозвіл на безоплатне /пільгове/використання обєктів власності;

- надання дозволу на використання своєї назви,емблеми,символів;

- подання  безпосередньо допомоги особистою працею,послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

- прийняття на себе витрат по безоплатному,повному або частковому утриманню обєктів благодійництва;

- акумулювання коштів для здійснення вищезазначених програм і проектів;

- інші форми ,не заборонені чинним законодавством.

2.4 Для досягнення мети Фонд ставить перед собою наступні завдання:

2.4.1.Здіснення благодійної діяльності у вигляді добровільних пожертвувань юридичними і фізичними особами ,метою яких є сприяння всебічному,гармонійному розвитку учнів і які повністю або частково фінансуються з бюджету.

2.4.2. Сприяти розвитку освіти та науково - методичної, матеріально  технічної бази Марївського НВК ,проведенню необхідних  ремонтно – будівельних та інших  робіт.

2.4.3. Сприяння розвитку освіти та науки ,реалізації науково-освітніх програм .

2.4.4. Матеріальне стимулювання педагогічної діяльності вчителів  та праці  персоналу.

Марївського навчально-виховного комплексу,інших педагогічних працівників.

2.4.5.Здійснення благодійної діяльності, направленої на підтримку талановитих,обдарованих та здібних учнів.

2.5   Дляздійснення благодійної діяльності Фонд має  право:

 -самостійно вирішувати  питання  про подання благодійної допомоги її набувачем,використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;

- організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб постійно визначати форми,об’єкти,суб’єкти і обсяги благодійної допомоги;

- відкривати  рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків;

- засновувати засоби масової інформації ,підприємства і організації ,займатися видавничою діяльністю;

- мати власну символіку,яка підлягає державній реєстрації у порядку,визначеному Законом України  Про обэднаннягромадяндля реєстрації символіки об’єднань громадян;

- популяризувати  своє   імя (назву) символіку;

- мати інші права згідно законодавствам України.

2.6 Фонд  зобовязаний  забезпечити виконання статутних завдань ,вільний доступ до своїх звітів,документів про господарську та фінансову діяльність.

 

3.ЧЛЕНСТВО В ФОНДІ. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ.

 3.1 Членами фонду можуть бути громадяни України ,іноземні громадяни ,особи без громадянства,які досягли 18років,а також юридичні особи ,незалежно від форм власності .

3.2Члени Фонду мають право:

3.2.1.Приймати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу особисто або через свого представника .

3.2.2.Обирати та бути  обраними у виборчі органи Фонду.

3.2.3.Приймати участь у всіх видах діяльності Фонду згідно до його мети та завдань.

3.2.4.Брати участь в обговорені всіх питань діяльності Фонду.

3.2.5.Вносити пропозиції щодо організації виконання Фондом своїх завдань.

3.2.6.Звертатися в органи Фонду за соціально - правовим захистом, фінансовою та іншою допомогою.

3.3 Члени Фонду зобовязані:

3.3.1.Сприяти здійсненню мети Фонду та виконання його завдань .

3.3.2.Брати участь у діяльності Фонду,заходах що ним проводяться.

3.3.3.Своєчасно та якісно виконувати доручення та рішення керівних органів Фонду.

3.3.4.Дотримуватись вимог цього статуту.

3.4.Член Фонду може вийти із нього за власним бажанням або може бути виключений за рішенням загальних зборів чи правління.

 

4.ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

4.1.Органами управління Фонду є Загальні збори Фонду,правління наглядова рада.

4.2.Вищим органам управління Фонду є Загальні збори Фонду . До компетенції Вищого органу управління Фонду належать:

- затвердження Статуту Фонду та внесення змін до нього;

- обрання виконавчого (Правління) та розпорядчо – контрольного (Наглядової ради) органів Фонду та Голови Правління  за поданням засновників;

- визначення основних напрямів діяльності Фонду;

- затвердження благодійних програм;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;

- прийняття Положень про Правління,  та Регламент Загальних Зборів;

- реалізація права власності на майно та кошти Фонду.

- вирішення інших питань, визначених законом,цим Статутом та Загальними зборами.

4.3.Загальні Збори мають право приймати рішення з будь- яких питань діяльності Фонду,в тому числі і з тих , які передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.

4.4 У Загальних ЗборахЧленів Організації беруть участь її Члени . Кожен Член Організації має один  голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менш половини Членів Організації.

4.5.  Чергові Загальні Збори Членів скликаються Правлінням щорічно. Загальні Збори розглядають питання ,винесені на їх розгляд Правлінням Головою Фонду,а також членами Фонду.

Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності  обставин,що зачіпають суттєві інтереси Фонду, Правлінням чи Головою Фонду,а також інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

4.6.Позачергові загальні збори можуть бути скликані Головою Правлінням за вимоги Правління. Не менш як одна десята частина членів Фонду мають право ініціювати скликання Загальних зборів Фонду.

4.7.Загальні збори Фонду скликаються Правлінням не рідше одного разу на рік. Про їх скликання повідомляються усі члени Фонду не менш як за десять днів до дати їх проведення . Загальні збори   є повноважними за умови участі у них більш ніж 50 відсотків членів.

4.8.Рішенням вважаються прийнятими ,якщо за них проголосувало більшість присутніх членів Фонду .

4.9.Рішення з питань внесення змін і доповнень до статуту,а також щодо припинення діяльності Фонду приймаються трьома четвертими членів від загальної кількості членів Фонду .Також приймається трьома четвертими членів від загальної кількості членів Фондурішення про відчуження більше половини майна Фонду.

4.10. Виконавчим органом Фонду Правління. Голова та члени  Правління призначаються засновниками на загальних зборах терміном на 2 роки,та можуть бути призначені на новий термін або виведені з членів  Правління в будь якій час за рішенням загальних зборів.

4.11.До повноважень Правління належать:

- забезпечення ефективної діяльності Фонду;

- контроль за реалізацією завдань Фонду;

- прийняття рішень щодо затвердження структури річного бюджету фонду,фінансуванню програм та проектів фонду,виплати грантів,контроль за реалізацією цих рішень;

  - прийом в члени фонду та надання почесного члена Фонду;

- прийняття рішень щодо участі у спільному фінансуванні благодійних програм та проектів разом з іншими організаціями;

- прийняття рішення, після погодження з засновниками,про придбання фондом нерухомого майна;

- здійснення господарського управління майном та коштами Фонду;

- здійснення інших повноважень та функцій,визначених загальними зборами.

4.12. Правління звітує про свою діяльність перед Зборами на їх вимоги.

4.13.Черговість проведення засідань  Правління – не рідше одного разу на квартал. Правлінням вважається повноважним при участі у його засіданні більшості обраних членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів  присутніх на засіданні членів Правління.

4.14. Очолює Правління Голова ,який призначається (звільняється)на посаду загальними зборами .

4.15.До компетенції Голови Правління належить ;

- організація та керівництво діяльністю Правління;

- головування на засіданнях Правління;

- підписання рішень Правління;

- визначення повноважень і розподіл обовязків адміністративного персоналу;

- відповідальність за використання коштів згідно з благодійною програмою та кошторисом витрат;

- організація діяльності адміністративного  апарату для забезпечення ефективної  діяльності Фонду.

- інші повноваження,визначені законом та цим статутом.

4.16. ГоловаФонду має право:

- вести переговори від імені Фонду і підписувати договори;

- за погодженням  з Правління  призначити адміністративний персонал в межах штатного розкладу,укладати і розкривати контракти з персоналом,тимчасовими працівниками і творчими колективами відповідно до чинного законодавства;

- розпоряджатися коштами в межах затвердженого кошторису.

4.17.Голова Правління представляє  Фонд у відносинах з юридичними та фізичними особами.

4.18. Голова Правління діє без доручення.

4.19. Розпорядчі та контролюючи функції у Фонді здійснює Наглядова рада,персональний склад якої визначається загальними зборами.

4.20. Засідання Наглядової ради проводиться не рідше одного разу на рік.

4.21. До компетенції Наглядової ради належить:здійснення контролю за фінансовою діяльністю підготовка та доведення до відома Загальних Зборів доповідей про результати перевірок діяльності Правління; складення висновку по річних звітах та балансах;право вимоги скликання позачергових Загальних Зборів; вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством України,цим Статутом та внутрішніми документами Фонду.

Наглядова рада вправі вимагати від посадових осіб Фонду представлення необхідних їх  матеріалів,бухгалтерських та інших документів та особистих пояснень.

4.22. Члени виконавчого органу Фонду – Правління  не одержують заробітної плати за свою роботу в цьому органі. Витрати,обумовлені виконанням статутних  обовязків у цих органах,можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішення Правління.

 

 

5.ДЖЕРЕЛА  ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ  МАЙНА  І  КОШТІВ ФОНДУ

 

5.1.Майно та кошти Фонду складають:

- благодійні внески і пожертвування,надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі;

- спонсорські надходження та цільове фінансування окремих завдань,грантів,міжнародних та вітчизняних фондів;

- надходження від проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань,благодійних масових заходів;

- доходи від депозитних вкладів  та від цінних паперів,що перебувають у власності Фонду;

- цільові надходження на виконання благодійних програм;

- інщі джерела, не заборонені чинним законодавством.

5.2. У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно,матеріальні та нематеріальні активи, кошти,а також інше майно,придбане на законних підставах.

5.3.Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів,які знаходяться у його власності, будь – які угоди,що суперечать її статутним цілям та законодавству України.

5.4.Майно та кошти Фонду використовуються для виконання статутних завдань Фонду і не можуть бути предметом застави.

5.5.Фонд здійснює господарську діяльність,спрямовану на виконання її статутних цілей та завдань.

5.6.Фонд користується самостійністю

- у питаннях прийняття господарських рішень, визначення  умов оплати  праці працівників апарату, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства. На господарські витрати та утримання апарату Фонду може виділятися не більше 20відсотків коштів від поточних надходжень Фонду.

5.7.Доходи або майно організації не підлягають розподілу між їх засновниками або членами ,посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої організації, іі посадових осіб  (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

6.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

6.1Питання про знесення змін до статуту Фонду належить до компетенції Загальних зборів.

6.2. Рішення про внесення змін до статуту Фонду,приймаються на загальних зборах більшістю не менш як у 3\4голосів від загальної кількості членів

6.3.Державна реєстрація змін до статуту Фонду проводиться в порядку,встановленому чинним законодавством України.

 

7.ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ МАЙНА І КОШТІВ В РАЗІ ЛІКВІДАЦІЇ.

7.1. Реорганізація та ліквідація Фонду відбувається у порядку,передбаченому чинним законодавством України

7.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням загальних зборів.

7.3.При реорганізації Фонду його права і обовзки переходять до правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

7.4.Ліквідація фондуздійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду